SOCIALINĖ PARAMA MOKINIAMS

(nemokamas maitinimas)


Priklausomai nuo šeimos gaunamų pajamų :

Mokiniai turi teisę į nemokamą maitinimą (pietus ir maitinimą vasaros atostogų metu mokyklose organizuojamose dieninėse vasaros poilsio stovyklose) ir į paramą mokinio reikmenims įsigyti, jeigu vidutinės pajamos vienam šeimos nariui per mėnesį yra mažesnės kaip 1,5 valstybės remiamų pajamų (toliau – VRP) dydžio (525 Lt);
Mokiniai turi teisę į nemokamą maitinimą, jeigu vidutinės pajamos vienam šeimos nariui yra mažesnės kaip 2 VRP dydžiai (700 Lt) savivaldybės administracijos seniūnijos socialinio darbo organizatoriui patikrinus šeimos gyvenimo sąlygas ir surašius buities tyrimo aktą šiais atvejais:
1) mokinio ar šeimos nario ligos;
2) nelaimingo atsitikimo;
3) netekus maitintojo;
4) mokiniui iš tris ir daugiau vaikų auginančios ar neįgaliųjų tėvų šeimos;
5) mokiniui iš šeimos, kurios ne mažiau kaip 2 vaikai mokosi bendrojo lavinimo mokyklose, profesinėse mokyklose, ikimokyklinio ugdymo mokyklose pagal bendrojo lavinimo (pradinio, pagrindinio, vidurinio ar specialiojo ugdymo) ar priešmokyklinio ugdymo programas;
6) vidutinėspajamos vienam šeimos nariui per mėnesį yra mažesnės kaip 1,8 VRP dydžio.


Kas, kur ir kada gali kreiptis dėl socialinės paramos mokiniams

Vienas iš mokinio tėvų, globėjų (rūpintojų), pilnametis mokinys ar nepilnametis mokinys, kuris yra susituokęs arba emancipuotas, (toliau – pareiškėjas) dėl socialinės paramos mokiniams kreipiasi į deklaruotos gyvenamosios vietos seniūnijos socialinio darbo organizatorių, o jeigu gyvenamoji vieta nedeklaruota - į seniūnijos, kurioje gyvena, socialinio darbo organizatorių, užpildydamas Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos patvirtintą prašymo-paraiškos socialinei paramai mokiniams gauti formą. Prie prašymo-paraiškos reikia pridėti šeimos narių pažymas apie pajamas (gautas per 3 praėjusius iki kreipimosi dėl socialinės paramos mokiniams mėnesius arba kreipimosi mėnesio) ir priklausomai nuo aplinkybių kitas pažymas, reikalingas socialinei paramai mokiniams gauti.
Prašymą-paraišką dėl mokinio nemokamo maitinimo pareiškėjas gali pateikti ir mokyklos, kurioje mokinys mokosi ar kuri organizuoja dienines vasaros poilsio stovyklas, administracijai.
Kad mokinys gautų nemokamą maitinimą nuo mokslo metų pradžios, galima kreiptis nuo tų metų liepos 1 dienos.
Mokiniams vietoj nemokamo maitinimo negali būti išmokami pinigai.
Pakeitus mokyklą, nemokamas maitinimas naujoje mokykloje pradedamas teikti nuo pirmos mokymosi joje dienos. Ankstesnė mokykla privalo pateikti pažymą apie mokinio teisę gauti nemokamą maitinimą.

 

MOKINIŲ VAŽIAVIMO IŠLAIDŲ KOMPENSAVIMAS

 

Važiavimo išlaidos kompensuojamos

Bendrojo lavinimo mokyklų ir neformaliojo vaikų švietimo įstaigų (toliau – mokykla) mokiniams, šių mokyklų ar įstaigų darbo dienomis važiuojantiems į mokyklą ar įstaigą iki 40 km ir atgal mokinio pažymėjime nurodytu maršrutu vietinio (priemiestinio) ir tolimojo reguliaraus susisiekimo autobusais;
neformaliojo vaikų švietimo įstaigų mokiniams važiavimo išlaidos kompensuojamos ir ne darbo dienomis;

 

Kur ir kada kreiptis dėl važiavimo išlaidų kompensavimo

Mokslo metų pradžioje arba pradėjus važinėti vietinio (priemiestinio) ir tolimojo reguliaraus susisiekimo autobusais vienas iš mokinio tėvų (globėjų, rūpintojų) mokyklos direktoriui pateikia prašymą kompensuoti vaiko važiavimo išlaidas, kuriame nurodo banko sąskaitos numerį.

 

Ką turi daryti mokinys, kad važiavimo išlaidos būtų kompensuotos

Mokinys už savo lėšas turi pirkti važiavimo keleiviniu transportu bilietus;
Mėnesiui pasibaigus, per 2 darbo dienas mokyklos direktoriaus paskirtam atsakingu už mokinių važiavimo išlaidų kompensavimą asmeniui pateikti eilės tvarka pagal dienas suklijuotus ant popieriaus lapo praėjusio mėnesio važiavimo bilietus.

 

Kokiais terminais kompensuojamos mokinių važiavimo išlaidos?

Mokyklos vyr. buhalteris iki kiekvieno mėnesio 10 d. perveda kompensacijas už praėjusį mėnesį į mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų) prašymuose nurodytas sąskaitas;
Esant motyvuotam tėvų prašymui, kompensacijos gali būti pervedamos keletą kartų per mėnesį per 5 darbo dienas pateikus važiavimo keleiviniu transportu bilietus;Esant motyvuotam tėvų prašymui, pateikus šeimos pajamas patvirtinančius dokumentus ir mokyklos direktoriui įsitikinus, kad šeima neturi galimybės mokiniui nupirkti bilieto šeimos lėšomis, lėšos kompensuoti važiavimo išlaidoms gali būti skiriamos iki važiavimo bilieto įsigijimo pervedant lėšas į tėvų (globėjų, rūpintojų) prašymuose nurodytas sąskaitas. Šiuo atveju mėnesiui pasibaigus atsakingas asmuo pagal mokinio pateiktus bilietus suskaičiuoja, kiek lėšų trūksta išlaidoms padengti. Nustačius, kad pervesta pinigų suma didesnė negu pagal pateiktus važiavimo bilietus, kitą mėnesį atitinkama suma išskaičiuojama iš kompensacijos.

Paieška

Pamokų laikas

  • 1. 8.25 - 9.10
  • 2. 9.20 - 10.05
  • 3. 10.15 - 11.00
  • 4. 11.30 - 12.15
  • 5. 12.25 - 13.10
  • 6. 13.20 - 14.05
  • 7. 14.15 - 15.00

Dabar naršo

Dabar svetainėje 9 svečiai (-ių) ir narių nėra

Vardadieniai